Stichting

Stichting 't Berkske

Naam Stichting Woon-werkboerderij ’t Berkske
R.S.I.N.  8069.28.888
Telefoon 076-5811740
   
Doelstelling en hoofdlijnen van  het beleid zie beleidsplan
Bestuur:
Sicco Botman, voorzitter
Rob Raats, penningmeester
Rob Wielenga, secretaris 
Maarten Lolcama, vice voorzitter

Beloningsbeleid:  
Activiteiten:
Financien:

zie beleidsplan
zie jaarverslag
zie jaarverslag

Belangrijke informatie

Projectnaam Ouderinitiatief ‘t Berkske
Contactpersoon Sicco Botman, voorzitter Stichting ‘t Berkske
Opdrachtgever/Eigenaar en beheerder Stichting 't Berkske - opgericht door ouders - heeft het initiatief genomen een woning te ontwikkelen met een vernieuwd volkshuisvestingsconcept.
Doelgroep Verstandelijk beperkten
Plaats F. Kellyweg 14, Ulvenhout
Gemeente Breda
Voorbereidingstijd
  • Stichting opgericht in 1997
  • Mei 1998 planinspraak voor buurt
  • Bezwaren van buurt en milieufederatie tegen plan en locatie
  • Februari 2000 Raad van State uitspraak van geen bezwaar
  • December 2000 start bouw
  • Juli 2001 oplevering bouw

Over de opzet

Zelfwerkzaamheid Inrichting appartementen, keuken,schilderen, vloerbedekking, gordijnen etc door ouders met kinderen.
Inrichting buitenruimte met steun van vele vrijwilligers.
Zorgaanbieder Amarant heeft voor 13 cliënten een PVB 24 uurs zorg afgesloten. De bewoners zijn verplicht deel te nemen aan dit zorgcontract.
Financiering zorg en wonen: Zorg is gefinancierd met een PVB zorgcontract.

Het wonen is gefinancierd met huuropbrengsten. De huur wordt voor een deel betaald door de cliënten (WAJONG uitkering, loon, individuele sponsoring) en een deel door  door individuele huursubsidie.
IFD prijs Het ontwerp en de bouwsystematiek heeft een landelijke prijs gewonnen binnen het kader van Industrieel Flexibel en Demontabel bouwen. De besparing op de bouwkosten bedroeg circa 10%.
Exploitatieopzet De huuropbrengsten bestaan uit huur voor wonen en huur voor dagactiviteiten. Grond, schuur en kas zijn aan Amarant verhuurd voor de verzorging van dagactiviteiten. De kosten bestaande uit rente en aflossing, onderhoud en belastingen. De exploitatieopzet in het eerste volle boekjaar was licht negatief. In het tweede jaar is de exploitatie positief.

Algemene beschrijving

Stichting 't Berkske is door ouders opgericht in 1997met het doel een woon-werkboerderij voor 13 verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten te bouwen. Gekozen is voor een stichtingsvorm om de functie van opdrachtgever, eigenaar, beheerder optimaal uit te kunnen oefenen en zelf te kunnen beslissen over het wonen en de zorg.

In december 2000 is met de bouw begonnen en in juli 2001 is de woon-werkboerderij opgeleverd excl. logeerruimte en paardenstal, deze zijn later gerealiseerd. De totale woonoppervlakte is 1015m2verdeeld in 9 zelfstandige appartementen van 55m2en 4 zelfstandige appartementen van 75m2 en een kantoor voor de leiding.

De collectieve ruimte is 210m2bestaande uit huiskamer, recreatieruimte en algemene keuken. Daarnaast is een schuur met kantine opgeleverd van 200m2, een kas van 200m2en een paardenstal van 50m2.

De totale grondoppervlakte is 1,5 ha. In het totaal wonen er 13 gehandicapten met ieder een bruto woonoppervlakte van 84m2/persoon.

Woonwensen

In het "hofboerderij" ontwerp is uitgegaan van woonwensen van ouders en bewoners om huiselijkheid te stimuleren en tegelijkertijd de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen. Het ouderinitiatief was sterk ingegeven door de wens een "huiselijk" volkshuisvestingsconcept te realiseren en nieuwe inhoud te geven aan het zorgconcept.

Het dagactiviteiten programma is deels agrarisch en deels technisch ingericht. De bewoners kunnen op de boerderij werken maar zijn dit niet verplicht.

Het woonprogramma wat gerealiseerd is bestaat uit een eigen voordeur, woonkamer, slaapkamer, keuken, douche/bad, toilet ruimte en berging. Daarnaast is zorggedragen voor een optimale flexibiliteit voor aanpassingen in inrichting en voorzieningen. De ervaringen tijdens de bouw en het eerste jaar van bewoning is dat flexibiliteit niet genoeg benadrukt kan worden.

Investering & Financiering

De totale investering in gebouwen en grond bedroeg € 1.205.170. Door toepassing van industrieel, flexibel en demontabel bouwen zijn de bouwkosten beperkt gebleven. De gemiddelde bouwkosten per woning bedroeg € 38.120 en de collectieve kosten bedroegen
€ 11.800 excl. BTW per woning. Mede door zelfwerkzaamheid en met steun van sponsoren en subsidiegevers zijn de kosten van zowel de bouw als van de inrichting van het gebouw, de schuur en de kas beperkt gebleven.

De stichting mocht zich verheugen in een enorme belangstelling vrijwilligers en bedrijven - schenkingen in natura - die allen meegewerkt hebben om de idealen te kunnen verwezenlijken. De inrichting van de appartementen is door de ouders en hun kind zelf verzorgd naar eigen smaak. De financiering van de investering is voor 48% verzorgd door de Rabobank. De ouders hebben voor 6% aan leningen verstrekt, vrienden van 't Berkske hebben 8% gefinancierd, sponsors 30% en subsidiegevers de resterende 8%.

Door de forse bijdrage van sponsors en subsidiegevers zijn de huurniveaus voor de appartementen betaalbaar gebleven. Voor de kleine appartementen werd bij de start een maandelijkse huur van € 390 per maand en voor de grotere € 435 per maand gerekend. De huidige huur bedraagt voor een klein appartement € 528 en voor een groot € 590.
 De huurcommissie heeft een maximale redelijke huur op € 635 respectievelijke € 725 per maand berekend.

Zorgvraag

Bij het zorgconcept is uitgegaan van 24 uurs zorg voor 13 personen, waarbij "sterk en zwak" in de woonzorg gemeenschap naast elkaar en door elkaar functioneren. Met individuele taxatieschalen en zorgplannen is een inbedding gegeven van de zorgvraag uitgaande van stimulering van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

Op basis van deze op maat toegesneden zorgplannen is met de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder een Persoons Volgend Budget (PVB) voor iedere bewoner bepaald. Het oorspronkelijke Persoons Gebonden Budget (PGB) is omgezet in een PVB. Met de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar zijn evaluatiegesprekken ingelast om met deze nieuwe aanpak ervaringen uit te wisselen.
Op dit moment 22 juni 2016 zijn er 10 bewoners met een P.G.B. en drie bewoners met ZIN

Eerste ervaringen

Het volkshuisvestingsconcept stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bewoners voelen zich thuis in hun eigen appartement. De zorgleiding is enthousiast over de groei van de bewoners in eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De vele bezoekers met name ouders van gehandicapte kinderen zijn zeer gecharmeerd van het woonconcept met recreatieve ontplooiingsmogelijkheden.